#

ارائه آموزش های تکمیلی به پرسنل

با توجه به گسترش سازمان ها و یا تغییر نیروهای هر سازمان ، در صورتیکه کاربران جدید سازمان و یا حتی کاربران فعلی نیاز به آموزش های مجدد و یا تکمیلی داشته باشند ، مشتریان راد می توانند از خدمات آموزشی شرکت فرایند پرداز راد استفاده نمایند.