#

ترنسمیتال داخلی

در طول فرآیند تهیه یک مدرک مهندسی از زمانیکه پیشنیازها و اطلاعات مورد نیاز برای آغاز طراحی مهیا می گردد تا زمانی که مدرک به تأیید مسئول دیسیپلین می رسد مراحل داخل دیسیپلینِ مدرک به حساب می آیند. مرحله ی صدور مدرک که با یک ترانسمیتال داخلی، مدرک را از دیسیپلین تهیه کننده به مرحله IDC می رساند و یا مرحله ی پس از آن که مدرک به دست مدیر پروژه میرسد، مراحلی هستند که احتمال بازگشت مدرک به دیسیپلین تهیه کننده مدرک، در آنها وجود دارد. در این مراحل اگر نقطه نظرات دریافتی منجر به بازگشت مدرک به تولید کننده شود بایستی متناسب با آن نقطه نظرات، اصلاح و تصحیحی در مدرک به وجود آید بنابراین در زمان اولین تغییر در مدرک، بایستی ویرایش جدید از مدرک تولید گردد و در حقیقت شماره ویرایش مدرک تغییر نماید.

در برگه ترانسمیتال منظور از ماتریس IDC( Inter Disciplinary Check)ماتریسی است که طی آن مشخص می گردد هر یک از مدارک موجود در ترانسمیتال بایستی برای چه دیسیپلینی و با چه هدفی ارسال گردد.

در ویدیو های قبلی در تعریف برگه مرسوله یا ترانسمیتال گفته شد: ترانسمیتال عبارت است از برگه تحویل مدارک که به صورت یک برگه پوششی جهت ارسال مدارک به کارفرما و سایر ذینفعان پروژه، استفاده می شود. که شامل اطلاعات مدارک زیر مجموعه و همچنین هدف از ارسال مدرک و همچنین برگه ای جهت رسید شدن تحویل ، می باشد.

حالا برگه مرسوله یا ترانسمیتال داخلی چیست؟

ترانسمیتال داخلی  برگه ای است که همان نقش ترانسمیتال صادره را برای داخل سازمان ایفا می نماید و علاوه بر اطلاعات ذکر شده فوق می تواند شامل اطلاعات تکمیلی بیشتری نیز باشد .

معمولا در سازمانها برگه ترانسمیتال داخلی خطاب به مدیر پروژه صادر می گردد.تا پس از تأیید ایشان امکان دورگردانی در سازمان فراهم شود.

معمولا دیسیپلینهای مختلفی در سازمان وجود دارند که هر کدام با توجه به موضوعیت تخصصی خود در پروژه عهده دار تولید مدارک مشخصی از فاز مهندسی هستند مانند: دیسیپلین مکانیک، دیسیپلین الکتریکال، دیسیپلین معماری ، دیسیپلین تأسیسات و ... معمولا در سازمانها با دو نوع رویکرد، مدارک مهندسی از طریق ترانسمیتال داخلی دورگردانی می گردند:

1-     رویکرد دریافت نقطه نظرات دیسیپلین دیگر، که در این حالت در ماتریس IDC نوع C به مفهوم Comment را ثبت می نماییم.

2-     رویکرد اطلاع رسانی به دیسیپلین دیگر که مشخص میکند این مدرک با محتوای پیوست آن تهیه شده است و آن دیسیپلین در صورتی که ضرورت داشته باشد از محتوای مدرک تهیه شده اطلاعات الزم را برای مدرک خود استفاده می نماید و از تداخل احتمالی بین دیسیپلین جلوگیری می نماید. که در این حالت در ماتریس IDC نوع I به مفهوم Information را ثبت می نماییم.