#

معرفی MDR (Master Document Register )

بعد از فاز تعریف پروژه ، از نگاه ارکان پروژه در حوزه مهندسی لیستی از کلیه مدارکی که قرار است در پروژه تولید شوند (MDR) تعریف شده و سپس با تعیین مشخصات هر مدرک و منابع مورد نیاز جهت انجام آن و زمان لازم ، پروسه طراحی مهندسی آغاز میگردد.

·         اطلاعاتی که در MDR وجود دارد عبارتند از :

·         شماره و شرح مدارک

·         شماره و تاریخ نامه های ارسالی پیمانکار

·         شماره و تاریخ نامه های پاسخ کارفرما /مشاور

·         Document Type  نوع مدرک

·          Discipline مانند Civil ،Mechanical ,Electrical  و...

·         Document Status (وضعیت مدارک)

·         فاکتور وزنی (W.F) مدارک

·         درصد تکمیل مدارک مطابق PMS مهندسی

·          Revision Number شماره بازنگری هر مدرک

·         Planned Issue Date تاریخ تولید مدرک مطابق برنامه‌ زمانبندی

 

Document Type نوع مدرک با توجه به اسم اش به ما میگه که این مدرک شامل چه نوع اطلاعاتی هست همانند:

مشخصات فنی (Technical Specification)

دفترچه محاسبات (Calculation Book)

نقشه  (DWG-Drawing)

برگه های فنی (Data Sheet)

مدارک خرید (Material Requisition-MR)

لیست برآورد متریال (Material Take Off-MTO)

مدارک ارزیابی خرید (Technical Bid Evalution-TBE)

گزارش (Report)

مبانی و ضوابط (Basis-Criteria)

 

Document Status  وضعیت مدرک

زمانی که  نقشه یا مدارک مهندسی توسط مهندس طراح، تهیه میشود و نخستین بار به منظور بررسی به کارفرما یا مشاور صادر می شود First Issue  نامیده می شود.

IFC) Issue For Comment) :ارسال مدارک مهندسی به منظور بررسی و اعلام نظر                                              

Comment:موارد و نکاتی که پس از بررسی مدرک به منظور اصلاح آن به شرکت طراح اعلام می گردد

IFA) Issue For Approval): ارسال مدارک مهندسی به منظور تائید

 AFC) Approved For Construction):ارسال مدارک مهندسی جهت اجرا یا ساخت

IFI) Issue For Information) : ارسال مدارک مهندسی جهت اطلاع(مدارکی که نیازی به بررسی ندارند)

اصطلاحات مربوط  به وضعیت پاسخ به مدارک مهندسی:                                                                                

Approved : مدرک به طور کامل بررسی شده و مورد تائید قرار گرفته است.

Commented :مدرک به طور کامل بررسی شده و می بایست با توجه به موارد درخواستی کارفرما ،مدرک اصلاح و جهت بررسی، مجدد ارسال گردد.

Approved As Noted : مدرک به طور کامل بررسی شده و به شرط اعمال نکات درخواستی کارفرما مورد تائید قرار میگیرد(تائیدمشروط)

Reject : به دلیل ایرادات فنی عمده، مدرک به طور کامل بررسی نشده و عودت داده میشود.                                                 

فاکتور وزنی (W.F) مدارک

هر یک از فعالیت های پروژه به لحاظ اهمیتی که در پروژه دارند دارای وزن خاصی می باشند که این وزن با توجه به سطح مورد نظر WBS یا کل پروژه محاسبه می شود که به آن W.F (Weight Factor) یا W.V (Weight Value) می گویند ،به عبارت دیگر W.F میزان سهم (ارزش) هر فعالیت از کل پروژه بوده و تاثیر گذاری آن فعالیت در پیشرفت کل پروژه را نشان می دهد
به عنوان مثال اگر W.F یک فعالیت 20 (درصد) باشد و این فعالیت تکمیل شود،درصد پیشرفت کل پروژه برابر 20 درصد خواهد شد .

درصد تکمیل مدارک مطابق PMS مهندسی

PMS مخفف سه کلمه “Progress Measurement System” به معنی “سیستم اندازه گیری پیشرفت” پروژه می باشد.
این رویه با هدف هماهنگ سازی و ایجاد یک زبان مشترک بین ارکان پروژه (کارفرما ، مشاور و پیمانکار) به منظور محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها در بخش های مختلف پروژه(مهندسی ،تدارکات و اجرا) تهیه می شود و با توافق ارکان پروژه جاری می شود.
به عنوان نمونه فعالیت خرید یک دستگاه کمپرسور را در نظر بگیرید، برای خرید این دستگاه یک سری Step وجود دارد تا این فعالیت صورت گیرد مانند :سفارش خرید(Purchase Order)،ساخت دستگاه (Manufacturing)،تحویل به سایت(Delivery at Site)

به این منظور کارشناس کنترل پروژه می بایست با توجه به PMS تایید شده پروژه، میزان درصد پیشرفت فعالیت را در زمان وقوع هر یک از Step ها که با دریافت و ثبت تائیدیه های مربوطه صورت می گیرد ، اقدام نماید.