#

دستگردانی داخلی مدارک مهندسی

همانطور که در ویدیو های قبلی شرح داده شد ، بسیاری از مدارک مهندسی با وجود اینکه توسط یک گروه یا دیسیپلین خاص تولید میگردند لیکن در ارتباط با سایر مدارک مهندسی در سایر دیسیپلینها می باشند به عبارتی پس از تولید نسخه اولیه آن بایستی آن را برای گروههایی که مدارکشان به این مدرک وابسته است و یا از این نقشه یا مدرک مهندسی تأثیر می پذیرند قرار داده شود به این کار اصطلاحاً دورگردانی یا دست گردانی مدارک مهندسی اطلاق می شود.

از آنجا که این مراحل یعنیIDC و مرحله اظهار نظر مدیر پروژه هر دو در داخل سازمان می باشدما نیاز به تعریف شماره ویرایش داخلی مدرک داریم.

اگر شماره ویرایش داخلی در Title Block مدرک پیش بینی شده باشد در هر بار تولید ویرایش داخلی مدرک این شماره بایستی به روز رسانی شده و در سربرگ مدرک قید گردد.

 ویرایش جدید مدرک مجدداً مراحل قبلی را برای بار دوم طی می نماید تا اینبار نقطه نظرات دیسیپلینها در ماتریس IDC و سپس مدیر پروژه مبنی بر تأیید مدرک اخذ گردد.

برای هر بار که مدرک به علت نقطه نظرات اصلاحی به عقب بر می گردد به گونه ای که منجر به تصحیح محتوای آن شود ناچاراً بایستی شماره ویرایش مدرک را  نیز یک مرحله بالا ببریم. این روند آنقدر تکرار می شود تا مدرک به تأیید مدیر پروژه رسیده و آماده صدور به کافرما گردد. تا الآن مدرک هنوز به خارج از سازمان و یا کارفرما ارسال نشده است. لذا هر بار برگشت تا قبل از ارسال به کارفرما در حکم ویرایش داخلی جدید می باشد.

شماره ویرایش مدرک در پروژه

همانطور که تشریح شد ویرایش داخلی مدرک تا زمانی که مدرک در سازمان در گردش می باشد و دست به دست می شود مورد استفاده قرار می گیرد و به مجرد اینکه مدرک برای کارفرما ارسال می شود اینجا دیگر شماره ویرایش مدرک در پروژه معنا می شود و اولین ارسال، معادل با اولین شماره ویرایش مدرک در پروژه می باشد.

مدرک با شماره ویرایش نخست، تحویل کارفرما می شود و نقطه نظرات کارفرما نیز بر روی همان شماره ویرایش مدرک ثبت می گردد در زمانیکه کامنت کارفرما به شرکت پیمانکار مهندسی و طراحی ارسال میگردد دقیقاً از همین مرحله که مهندس طراح، کامنت کارفرما را مبنای تغییر و تصحیح مدرک خود قرار میدهد شماره ویرایش مدرک در پروژه تغییر می نماید و بالا می رود و به عبارتی این شماره ویرایش مدرک در پروژه، نسخه دوم مدرک مورد نظر را نمایندگی می نماید و معنا و مفهوم آن این است که مدرک حاضر برای دومین بار قرار است با تصحیحات جدید صادر شده و به دست کارفرما برسد.

در این مرحله که مدرک با اعمال تصحیحات و نقطه نظرات کارفرما، آماده خروج از دیسیپلین می شود بایستی با ترانسمیتال داخلی  و سپس تأیید مدیر پروژه منتقل گردد و نکته متمایز کننده ترانسمیتال داخلی جدید این است که این بار مدرک مورد IDCبه مرحله نظر با شماره ویرایش جدید پروژه در ترانسمیتال ثبت شده است و این عامل باعث می شود که مخاطبان دریافت کننده مدرک، از این مسئله غافل نشوند که این مدرک نسخه دوم تولید خود را پشت سر گذارده است و نقطه نظرات کارفرما بر روی نسخه اولِ آن نیز، در این نسخه جدید اعمال شده است.

لازم به ذکر است حتی اگر نقطه نظرات دریافتی از کارفرما طی کامنتشیت حاکی از تأیید مدرک باشد برای صدور مدرک جدید حتی بدون تغییر محتوا و صرفًا با تغییر (هدف از ارسال) و یا POI ، شماره ویرایش مدرک بایستی تغییر نماید. به طور مثال اگر مدرکی با هدف از ارسال FA ارسال شده است و مورد تأیید کارفرما قرار گرفته است و بر اساس روش هماهنگی پروژه بایستی این بار با هدف از هدف از ارسال FC  تولید گردد با همین تغییر ایجاد شده در هدف از ارسال مدرک نیز باید شماره ویرایش مدرک تغییر نماید.

نکته بسیار حائز اهمیت این است که شماره ویرایش داخلی مدرک به ازای هر بار رفت و برگشت مدرک به کارفرما (صدور خارجی    مدرک با ترانسمیتال صادره) از ابتدا شروع می شود (Reset می شود)