#

مدارک هم نیاز و پیش نیاز

جزئی‌ترین سطح در دسترس و قابل کنترل در  بخش مهندسی ، مدارک هستند بنابراین تهیه ساختار شکست کار تا سطح مدرک باید ادامه پیدا کند و باید چرخه تکمیل و گردش کاری هر مدرک مرحله به مرحله مشخص گردد.

برای اینکه بتونیم یک سیستم کنترلی دقیق تهیه کنیم نیاز داریم تا مدرک های هم نیاز و پیش نیاز رو شناسایی کنیم .

حالا این مدارک هم نیاز و پیش نیاز چی هستند؟

مدارک مهندسی در دیسیپلین های مختلف به شدت به یکدیگر و اطلاعات هم وابسته هستند و بر روی زمان بندی یکدیگر و در نهایت پروژه تاثیر بسزایی میگذارند.

ارائه نموداری که ارتباط مدارک دیسیپلینهای مهندسی را نمایش دهد، می تواند سنگ بنای هماهنگی بین دیسیپلینهای مهندسی بوده و درک نیازمندیهای دیسیپلینهای مهندسی از یکدیگر را تسهیل نماید. تهیه این مدرک نیاز به تجریه بالا و سابقه مدیریت مهندسی پروژه را دارد.

همانطور که گفته شد مدارک در دیسیپلین های مختلف و گاها در یک دیسیپلین به هم وابسته هستند

دو تا اصطلاح در این زمینه استفاده میشه به اسم پیش نیاز و پی امد

به مدرک Yپیش‌نیاز (Predecessor ) مدرک X گفته می‌شود اگر طراحی و تکمیل مدرک X به انجام مدرک Y وابسته باشد.

         در این صورت به مدرک X نیز پی‌آمد (Successor) مدرک Y اطلاق می‌شود.

         بطورکلی 4 نوع رابطه پیشنیازی بین مدارک وجود دارد:

 

1- پایان به شروع Finish to Start (FS)

ارتباط از مدرکی که می‌باید خاتمه یابد به مدرکی که می‌تواند پس از خاتمه آن شروع شود.

بدین ترتیب آغاز مدرک پی‌آمد منوط به پایان مدرک پیش‌نیاز است.

شرح: به محض آنکه مدرک پیش نیاز به پایان رسید، مدرک پی آمد میتواند شروع شود.

این ارتباط می تواند به همراه یک تاخیر زمانی نیز باشد

اگر مدرک پیش نیاز به پایان رسید ، مدرک پی آمد یک هفته بعد آغاز شود.

2- شروع به شروع start to start (ss)

ارتباط از مدرکی که میتواند با شروع خود ، مدرک دیگری را نیز آغاز نماید

بدین ترتیب آغاز فعالیت پی آمد منوط به آغاز فعالیت پیش نیاز هست.

3- پایان به پایان finish to finish (ff)

ارتباط از مدرکی که می باید خاتمه یابد به مدرکی که میتواند پس از خاتمه آن پایان یابد.

بدین ترتیب تکمیل مدرک پی آمد نیازمند پایان مدرک پیش نیاز است.

4- شروع به پایان start to finish (sf)

ارتباط از مدرکی که می باید شروع شود به مدرکی که میتواند پس از آغاز آن خاتمه یابد .

بدین ترتیب تکمیل فعالیت پی آمد منوط به شروع فعالیت پیش نیاز است.

 

حالا با توجه به این تعریف ها ما باید نوع ارتباط بین مدارک رو هم مشخص کنیم و شبکه پیش نیازی رو ترسیم کنیم و بعدش زمان بندی شبکه پیش نیازی رو تعیین کنیم.