#

مدیریت شماره گذاری document numbering

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻤﺎره  ﮔﺬاری( Numbering)  ﻣﺪارک در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورﻳﺴﺖ، ﻧﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎیی که در ادامه ذکر میشه را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

Job number

نشان دهنده نام مختصر شده پروژه می باشد. به طور مثال ats رو میشه مخفف شده پروزه atlas در نظر گرفت

همچنین برای پرمعنا و کوتاه نمودن نام مدرک میتوان onshore , offshore بودن مدرک را در Job number نمایش داد.

Planet unit

ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه واﺣﺪ ﻫﺎی ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻲ باشد.  ﺑﺮای ﻣﺪارک و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺧﺎص ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗـﻮان از واﺣـﺪ 000 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

واحد ایجاد کننده مدرک discipline

ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه واﺣﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﺪرک ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺖ

Pr برای مدارک مربوط به طراحی فرایند

Cn مدارک مربوط به نظارت و اجرا

Me مدارک مربوط به طراحی مکانیکی

Pq مدارک مربوط به تدارکات کالا

El مدارک مربوط به طراحی برق

Cc مدارک مربوط به کنترل هزینه

نوع مدرک

شامل حروفی هستند که مشخص کننده ماهیت و نوع مدرک هستند

Ct برای contract

Ds برای data sheet

Mto برای material take off

Sp  برای specification

Pr برای procedure

شماره سریال

شماره سریال مدرک میتواند یک کد سه رقمی یا چهار رقمی باشد

اندازه

اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، ﻳﻚ ﻋﺪد ﻳﻚ رﻗﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﻣﻲشود

شماره     0          برای نقشه و مدارک از نوع A0    

شماره     1          برای نقشه و مدارک از نوع A1    

شماره     2          برای نقشه و مدارک از نوع A2    

شماره     3          برای نقشه و مدارک از نوع A3    

شماره تجدید نظر یا revision

ﺑﺮای آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از آﺧﺮﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻻزم اﺳﺖ در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﺎم ﻣﺪرک ﺷﻤﺎره وﻳﺮاﻳﺶ آن ﻣﺪرک ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدد   

در نظر گرفتن حروف تجدید نظر a,b,c,… برای آن دسته از مدارکی که در مراحل طراحی و قبل از ارسال جهت ساخت و اجرا تهیه می شوند.

در نظر گرفتن کد تجدید نظر X0, X1, X2, …. برای آن دسته از مدارکی که جهت خرید ، ساخت و اجرا ارسال می شوند .

ﻣﻨﻈﻮر از  X آﺧﺮﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ از ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ، ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮاء ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻫﻤﺰﻣـﺎن آﺧـﺮﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﺪرک در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﻳﺪ، ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮاء ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.